Leverings voorwaarden>
Levering

Alphanovit IT Consultancy & Service
1622LC Hoorn


Deze algemene leverings voorwaarden van Alphanovit zijn te vinden op www.alphanovit.nl.

1. ALGEMEEN
Alphanovit gevestigd te Hoorn zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Alphanovit. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
Alphanovit houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers en multimedia

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen Alphanovit en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van Alphanovit.
Alphanovit kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Alphanovit worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor Alphanovit gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Alphanovit, dan prevaleren de algemene voorwaarden van Alphanovit boven die van de afnemer.
Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2003

3. OPDRACHTEN
Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
Alphanovit biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
Alphanovit kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Alphanovit is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

4. OFFERTES
Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
Alphanovit bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
Alphanovit kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

5. OVEREENKOMSTEN
Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
Opdrachten die door Alphanovit in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als Alphanovit deze schriftelijk heeft bevestigd.

6. FACTUREN
Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
Facturen zijn het garantiebewijs.

7. AANBIEDINGEN
Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

8. PRIJZEN
Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van Alphanovit.
In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is Alphanovit gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor Alphanovit al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Alphanovit op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. BETALING
Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 10 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door Alphanovit aangewezen girorekening.
Producten blijven bezit van Alphanovit totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
Niet tijdige betaling geeft Alphanovit het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
Alphanovit is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door Alphanovit te bepalen wijze.
Indien Alphanovit, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
Alphanovit staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. LEVERINGSTERMIJN
Op producten en diensten van Alphanovit gelden afgesproken leveringstermijnen.
Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor Alphanovit.
Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat Alphanovit op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11. ONTBINDING
Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens Alphanovit niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Alphanovit te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
Alphanovit is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van Alphanovit. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft Alphanovit het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van Alphanovit op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12. AANSPRAKELIJKHEID
Alphanovit is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
Alphanovit is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van Alphanovit wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
er sprake is van overmacht.
er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
De aansprakelijkheid van Alphanovit uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
Mocht Alphanovit ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal Alphanovit slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van Alphanovit dekt.
Mocht de verzekering niet dekken, dan is Alphanovit geheel niet aansprakelijk.
De afnemer zal Alphanovit vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens Alphanovit.
Alphanovit is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van Alphanovit. Dan komen artikel 9.1 en 9.2 te vervallen.

13. OVERMACHT
Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
Er is sprake van overmacht als Alphanovit zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van Alphanovit.
Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor Alphanovit als;
leveranciers van Alphanovit overeenkomsten met Alphanovit niet nakomen.
leveranciers van Alphanovit niet tijdig leveren.
vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor Alphanovit gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
Bij overmacht volgens 10.4a en 10.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en Alphanovit het niet eens kunnen worden, is Alphanovit gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle producten blijven eigendom van Alphanovit, totdat afnemer en Alphanovit volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan Alphanovit en dat Alphanovit alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan.

Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
Alphanovit behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan Alphanovit.
De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar Alphanovit behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

15. SOFTWARE
Indien een leverancier van Alphanovit het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. Alphanovit is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.
Alphanovit is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Alphanovit of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan Alphanovit te retourneren op straffe van een boete ten behoeve van Alphanovit van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
Alphanovit verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Alphanovit zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Alphanovit is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Alphanovit van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal Alphanovit vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

17. TOEPASSELIJK RECHT
Overeenkomsten tussen Alphanovit en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
Alphanovit bepaald de plaats waar een geschil tussen Alphanovit en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht